Germany coins from 1933-45 - Thrid Reich

Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Bronze)
 • Diameter: 17,43 mm
 • Weight: 2,01 gr
 • Bronze
Cdb Year Mint Mintage Notes
E020001 1936A Berlin not available  
E020002 1936E Muldenhutten 150.000  
E020003 1936F Stuttgart 4.600.000  
E020004 1936G Karlsruhe not available  
E020005 1936J Hamburg not available  
E020006 1937A Berlin 67.180.000  
E020007 1937D Munich 14.060.000  
E020008 1937E Muldenhutten 10.700.000  
E020009 1937F Stuttgart 11.058.000  
E020010 1937G Karlsruhe 4.250.000  
E020011 1937J Hamburg 6.714.000  
E020012 1938A Berlin 75.707.000  
E020013 1938B Vienna 2.378.000  
E020014 1938D Munich 13.930.000  
E020015 1938E Muldenhutten 14.503.000  
E020016 1938F Stuttgart 11.714.000  
E020017 1938G Karlsruhe 8.390.000  
E020018 1938J Hamburg 15.458.000  
E020019 1939A Berlin 97.541.000  
E020020 1939B Vienna 22.732.000  
E020021 1939D Munich 20.760.000  
E020022 1939E Muldenhutten 12.478.000  
E020023 1939F Stuttgart 12.482.000  
E020024 1939G Karlsruhe 12.250.000  
E020025 1939J Hamburg 8.368.000  
E020026 1940A Berlin 27.094.000  
E020027 1940F Stuttgart 7.850.000  
E020028 1940G Karlsruhe 3.875.000  
E020029 1940J Hamburg 7.450.000  

Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Zinc)
 • Diameter: 17,00 mm
 • Weight: 1,85 gr
 • Zinc
Cdb Year Mint Mintage Notes
E020101 1940A Berlin 223.948.000  
E020102 1940B Vienna 62.198.000  
E020103 1940D Munich 43.951.000  
E020104 1940E Muldenhutten 20.749.000  
E020105 1940F Stuttgart 33.854.000  
E020106 1940G Karslruhe 20.165.000  
E020107 1940J Hamburg 24.459.000  
E020108 1941A Berlin 281.618.000  
E020109 1941B Vienna 62.285.000  
E020110 1941D Munich 73.745.000  
E020111 1941E Muldenhutten 49.041.000  
E020112 1941F Stuttgart 51.017.000  
E020113 1941G Karslruhe 44.810.000  
E020114 1941J Hamburg 57.625.000  
E020115 1942A Berlin 558.877.000  
E020116 1942B Vienna 124.740.000  
E020117 1942D Munich 134.145.000  
E020118 1942E Muldenhutten 84.674.000  
E020119 1942F Stuttgart 90.788.000  
E020120 1942G Karslruhe 59.858.000  
E020121 1942J Hamburg 122.934.000  
E020122 1943A Berlin 372.401.000  
E020123 1943B Vienna 79.315.000  
E020124 1943D Munich 91.629.000  
E020125 1943E Muldenhutten 34.191.000  
E020126 1943F Stuttgart 70.269.000  
E020127 1943G Karslruhe 24.688.000  
E020128 1943J Hamburg 37.695.000  
E020129 1944A Berlin 124.421.000  
E020130 1944B Vienna 87.850.000  
E020131 1944D Munich 56.755.000  
E020132 1944E Muldenhutten 41.729.000  
E020133 1944F Stuttgart 15.580.000  
E020134 1944G Karslruhe 34.967.000  
E020135 1945A Berlin 17.145.000  
E020136 1945E Muldenhutten 6.800.000  

2 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 2 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 2 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika
 • Diameter: 20,20 mm
 • Weight: 3,31 gr
 • Bronze
Cdb Year Mint Mintage Notes
E030001 1936A Berlin 3.100.000  
E030002 1936D Munich Inc. Ab. [E030001]
E030003 1936F Stuttgart Inc. Ab. [E030001]
E030004 1937A Berlin 34.404.000  
E030005 1937D Munich 9.016.000  
E030006 1937E Muldenhutten 7.487.000  
E030007 1937F Stuttgart Inc. Ab. [E030006]
E030008 1937G Karlsruhe 490.000  
E030009 1937J Hamburg 450.000  
E030010 1938A Berlin 27.264.000  
E030011 1938B Vienna 2.714.000  
E030012 1938D Munich 8.770.000  
E030013 1938E Muldenhutten 5.450.000  
E030014 1938F Stuttgart 10.090.000  
E030015 1938G Karlsruhe 3.685.000  
E030016 1938J Hamburg 7.243.000  
E030017 1939A Berlin 37.348.000  
E030018 1939B Vienna 9.361.000  
E030019 1939D Munich 7.555.000  
E030020 1939E Muldenhutten 6.650.000  
E030021 1939F Stuttgart 7.019.000  
E030022 1939G Karlsruhe 4.885.000  
E030023 1939J Hamburg 6.996.000  
E030024 1940A Berlin 22.681.000  
E030025 1940D Munich 3.855.000  
E030026 1940E Muldenhutten 3.412.000  
E030027 1940G Karlsruhe 1.161.000  
E030028 1940J Hamburg 2.357.000  

5 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Bronze)
 • Diameter: 18,10 mm
 • Weight: 2,44 gr
 • Bronze
Cdb Year Mint Mintage Notes
E040001 1936A Berlin 29.700.000  
E040002 1936D Munich Inc. Ab. [E040001]
E040003 1936G Karlsruhe Inc. Ab. [E040001]
E040004 1937A Berlin Inc. Ab. [E040001]
E040005 1937D Munich 4.992.000  
E040006 1937E Muldenhutten 4.474.000  
E040007 1937F Stuttgart 2.092.000  
E040008 1937G Karlsruhe 2.749.000  
E040009 1937J Hamburg 6.991.000  
E040010 1938A Berlin 54.012.000  
E040011 1938B Vienna 3.447.000  
E040012 1938D Munich 17.708.000  
E040013 1938E Muldenhutten 8.602.000  
E040014 1938F Stuttgart 8.147.000  
E040015 1938G Karlsruhe 7.323.000  
E040016 1938J Hamburg 7.646.000  
E040017 1939A Berlin 35.337.000  
E040018 1939B Vienna 8.313.000  
E040019 1939D Munich 8.304.000  
E040020 1939E Muldenhutten 5.138.000  
E040021 1939F Stuttgart 10.339.000  
E040022 1939G Karlsruhe 4.266.000  
E040023 1939J Hamburg 4.177.000  

5 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Zinc)
 • Diameter: 19,00 mm
 • Weight: 2,50 gr
 • Zinc
Cdb Year Mint Mintage Notes
E040101 1940A Berlin 174.684.000  
E040102 1940B Vienna 63.469.000  
E040103 1940D Munich 44.364.000  
E040104 1940E Muldenhutten 25.800.000  
E040105 1940F Muldenhutten 31.381.000  
E040106 1940G Karlsruhe 24.148.000  
E040107 1940J Hamburg 30.518.000  
E040108 1941A Berlin 246.216.000  
E040109 1941B Vienna 60.297.000  
E040110 1941D Munich 51.100.000  
E040111 1941E Muldenhutten 26.354.000  
E040112 1941F Muldenhutten 36.725.000  
E040113 1941G Karlsruhe 21.276.000  
E040114 1941J Hamburg 52.872.000  
E040115 1942A Berlin 161.042.000  
E040116 1942B Vienna 12.405.000  
E040117 1942D Munich 15.486.000  
E040118 1942E Muldenhutten 8.800.000  
E040119 1942F Muldenhutten 24.662.000  
E040120 1942G Karlsruhe 12.749.000  
E040121 1943A Berlin 46.830.000  
E040122 1943B Vienna 833.000  
E040123 1943D Munich 13.650.000  
E040124 1943E Muldenhutten 16.581.000  
E040125 1943F Muldenhutten 9.891.000  
E040126 1943G Karlsruhe 7.237.000  
E040127 1944A Berlin 23.699.000  
E040128 1944D Munich 26.340.000  
E040129 1944E Muldenhutten 19.720.000  
E040130 1944F Muldenhutten 6.853.000  
E040131 1944G Karlsruhe 3.540.000  

10 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 10 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 10 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Aluminum-Bronze)
 • Diameter: 21,00 mm
 • Weight: 4,03 gr
 • Aluminum-Bronze
Cdb Year Mint Mintage Notes
E050001 1936A Berlin 245.000  
E050002 1936E Muldenhutten Inc. Ab. [E050001]
E050003 1936G Karlsruhe 129.000  
E050004 1937A Berlin 36.830.000  
E050005 1937D Munich 6.882.000  
E050006 1937E Muldenhutten 3.786.000  
E050007 1937F Stuttgart 5.934.000  
E050008 1937G Karlsruhe 2.131.000  
E050009 1937J Hamburg 4.439.000  
E050010 1938A Berlin 70.068.000  
E050011 1938B Vienna 7.852.000  
E050012 1938D Munich 16.990.000  
E050013 1938E Muldenhutten 10.739.000  
E050014 1938F Stuttgart 12.307.000  
E050015 1938G Karlsruhe 8.584.000  
E050016 1938J Hamburg 10.389.000  
E050017 1939A Berlin 40.171.000  
E050018 1939B Vienna 7.814.000  
E050019 1939D Munich 11.307.000  
E050020 1939E Muldenhutten 5.079.000  
E050021 1939F Stuttgart 6.993.000  
E050022 1939G Karlsruhe 5.532.000  
E050023 1939J Hamburg 5.557.000  

10 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 10 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 10 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Zinc)
 • Diameter: 21,00 mm
 • Weight: 3,52 gr
 • Zinc
Cdb Year Mint Mintage Notes
E050101 1940A Berlin 212.948.000  
E050102 1940B Vienna 76.274.000  
E050103 1940D Munich 45.434.000  
E050104 1940E Muldenhutten 34.350.000  
E050105 1940F Stuttgart 27.603.000  
E050106 1940G Karlsruhe 27.308.000  
E050107 1940J Hamburg 41.678.000  
E050108 1941A Berlin 240.284.000  
E050109 1941B Vienna 70.747.000  
E050110 1941D Munich 77.560.000  
E050111 1941E Muldenhutten 36.548.000  
E050112 1941F Stuttgart 42.834.000  
E050113 1941G Karlsruhe 28.765.000  
E050114 1941J Hamburg 30.525.000  
E050115 1942A Berlin 184.545.000  
E050116 1942B Vienna 16.329.000  
E050117 1942D Munich 77.560.000  
E050118 1942E Muldenhutten 18.334.000  
E050119 1942F Stuttgart 42.834.000  
E050120 1942G Karlsruhe 20.295.000  
E050121 1942J Hamburg 29.957.000  
E050122 1943A Berlin 157.357.000  
E050123 1943B Vienna 11.940.000  
E050124 1943D Munich 17.304.000  
E050125 1943E Muldenhutten 10.445.000  
E050126 1943F Stuttgart 24.804.000  
E050127 1943G Karlsruhe 3.618.000  
E050129 1943J Hamburg 1.821.000  
E050130 1944A Berlin 84.164.000  
E050131 1944B Vienna 40.781.000  
E050132 1944D Munich 30.369.000  
E050133 1944E Muldenhutten 29.963.000  
E050134 1944F Stuttgart 19.639.000  
E050135 1944G Karlsruhe 13.023.000  
E050136 1945A Berlin 7.112.000  
E050137 1945E Muldenhutten 4.897.000  

50 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 50 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 50 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above date (Zinc)
 • Diameter: not available
 • Weight: not available
 • Aluminum
Cdb Year Mint Mintage Notes
E080001 1935A Berlin 75.912.000  
E080002 1935D Munich 19.688.000  
E080003 1935E Muldenhutten 10.418.000  
E080004 1935F Stuttgart 14.061.000  
E080005 1935G Karlsruhe 8.540.000  
E080006 1935J Hamburg 11.438.000  

50 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 50 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 50 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Nickel)
 • Diameter: not available
 • Weight: not available
 • Nickel
Cdb Year Mint Mintage Notes
E080101 1938A Berlin 5.051.000  
E080102 1938B Vienna 1.124.000  
E080103 1938D Munich 1.260.000  
E080104 1938E Muldenhutten 949.000  
E080105 1938F Stuttgart 1.210.000  
E080106 1938G Karlsruhe 460.000  
E080107 1938J Hamburg 730.000  
E080108 1939A Berlin 15.037.000  
E080109 1939B Vienna 2.826.000  
E080110 1939D Munich 3.648.000  
E080111 1939E Muldenhutten 1.924.000  
E080112 1939F Stuttgart 2.602.000  
E080113 1939G Karlsruhe 1.565.000  
E080114 1939J Hamburg 2.114.000  

50 Reichspfenning

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 50 Reichspfenning from the Germany Reverse thumbnail for 50 Reichspfenning from the Germany
 • Eagle above swastika (Aluminum)
 • Diameter: not available
 • Weight: not available
 • Nickel
Cdb Year Mint Mintage Notes
E080201 1939A Berlin 5.000.000  
E080202 1939B Vienna 5.482.000  
E080203 1939D Munich 600.000  
E080204 1939E Muldenhutten 2.000.000  
E080205 1939F Stuttgart 3.600.000  
E080206 1939G Karlsruhe 560.000  
E080207 1939J Hamburg 1.000.000  
E080208 1940A Berlin 56.128.000  
E080209 1940B Vienna 10.016.000  
E080210 1940D Munich 13.800.000  
E080211 1940E Muldenhutten 5.618.000  
E080212 1940F Stuttgart 6.663.000  
E080213 1940G Karlsruhe 5.616.000  
E080214 1940J Hamburg 7.335.000  
E080215 1941A Berlin 31.263.000  
E080216 1941B Vienna 4.291.000  
E080217 1941D Munich 7.200.000  
E080218 1941E Muldenhutten 3.806.000  
E080219 1941F Stuttgart 5.128.000  
E080220 1941G Karlsruhe 3.091.000  
E080221 1941J Hamburg 4.165.000  
E080222 1942A Berlin 11.580.000  
E080223 1942B Vienna 2.876.000  
E080224 1942D Munich 2.247.000  
E080225 1942E Muldenhutten 3.810.000  
E080226 1942F Stuttgart 5.133.000  
E080227 1942G Karlsruhe 1.400.000  
E080228 1943A Berlin 29.325.000  
E080229 1943B Vienna 8.229.000  
E080230 1943D Munich 5.315.000  
E080231 1943G Karlsruhe 2.892.000  
E080232 1943J Hamburg 4.166.000  
E080233 1944B Vienna 5.622.000  
E080234 1944D Munich 4.886.000  
E080235 1944F Stuttgart 3.739.000  
E080236 1944G Karlsruhe 1.190.000  

1 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 1 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 1 Reichsmark from the Germany
 • Eagle
 • Diameter: 23,00 mm
 • Weight: 4,85 gr
 • Nickel
Cdb Year Mint Mintage Notes
E090001 1933A Berlin 6.030.000  
E090002 1933D Munich 4.562.000  
E090003 1933E Muldenhutten 3.500.000  
E090004 1933F Stuttgart 1.400.000  
E090005 1933G Hamburg 2.000.000  
E090006 1934A Berlin 52.345.000  
E090007 1934D Munich 30.597.000  
E090008 1934E Muldenhutten 15.135.000  
E090009 1934F Stuttgart 23.672.000  
E090010 1934G Karlsruhe 13.252.000  
E090011 1934J Hamburg 16.820.000  
E090012 1935A Berlin 57.896.000  
E090013 1935J Hamburg 3.621.000  
E090014 1936A Berlin 20.287.000  
E090015 1936D Munich 4.940.000  
E090016 1936E Muldenhutten 3.200.000  
E090017 1936F Stuttgart 2.075.000  
E090018 1936G Karlsruhe 620.000  
E090019 1936J Hamburg 2.975.000  
E090020 1937A Berlin 40.976.000  
E090021 1937D Munich 4.940.000  
E090022 1937E Muldenhutten 2.926.000  
E090023 1937F Stuttgart 6.221.000  
E090024 1937G Karlsruhe 2.143.000  
E090025 1937J Hamburg 4.721.000  
E090026 1938A Berlin 9.829.000  
E090027 1938E Muldenhutten 2.073.000  
E090028 1938F Stuttgart 2.739.000  
E090029 1938G Karlsruhe 4.381.000  
E090030 1938J Hamburg 1.269.000  
E090031 1939A Berlin 52.150.000  
E090032 1939B Vienna 9.836.000  
E090033 1939D Munich 12.522.000  
E090034 1939E Muldenhutten 6.570.000  
E090035 1939F Stuttgart 10.033.000  
E090036 1939G Karlsruhe 5.475.000  
E090037 1939J Hamburg 8.478.000  

2 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany
 • 450th Anniversary Birth of Martin Luther
 • Diameter: 27,00 mm
 • Weight: 8,00 gr
 • 62.5% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E100001 1933A Berlin 542.000  
E100002 1933D Munich 141.000  
E100003 1933E Munich 75.000  
E100004 1933F Stuttgart 100.000  
E100005 1933G Stuttgart 61.000  
E100006 1933J Hamburg 82.000  

2 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany
 • 1st Anniversary Nazi Rule March 21
 • Diameter: 27,00 mm
 • Weight: 8,00 gr
 • 62.5% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E100101 1934A Berlin 2.710.000  
E100102 1934D Munich 703.000  
E100103 1934E Muldenhutten 373.000  
E100104 1934F Stuttgart 502.000  
E100105 1934G Karlsruhe 305.000  
E100106 1934J Hamburg 409.000  

2 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany
 • 175th Anniversary Birth of Schiller
 • Diameter: 27,00 mm
 • Weight: 8,00 gr
 • 62.5% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E100201 1934F Stuttgart 300.000  

2 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 2 Reichsmark from the Germany
 • Hindenburg
 • Diameter: 25,00 mm
 • Weight: 8,00 gr
 • 62.5% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E100301 1936D Munich 840.000  
E100302 1936E Muldenhutten 23.425.000  
E100303 1936G Karlsruhe Inc. Ab. [E100302]
E100304 1936J Hamburg Inc. Ab. [E100302]
E100305 1937A Berlin Inc. Ab. [E100302]
E100306 1937D Munich 6.190.000  
E100307 1937E Muldenhutten 3.725.000  
E100308 1937F Stuttgart 5.015.000  
E100309 1937G Karlsruhe 1.913.000  
E100310 1937J Hamburg 2.756.000  
E100311 1938A Berlin 13.201.000  
E100312 1938B Vienna 13.163.000  
E100313 1938D Munich 3.711.000  
E100314 1938E Muldenhutten 4.731.000  
E100315 1938F Stuttgart 1.882.000  
E100316 1938G Karlsruhe 2.313.000  
E100317 1938J Hamburg 2.306.000  
E100318 1939A Berlin 26.855.000  
E100319 1939B Vienna 3.522.000  
E100320 1939D Munich 5.357.000  
E100321 1939E Muldenhutten 251.000  
E100322 1939F Stuttgart 3.180.000  
E100323 1939G Karlsruhe 2.305.000  
E100324 1939J Hamburg 3.414.000  

5 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany
 • 450th Anniversary Birth of Martin Luther
 • Diameter: 29,00 mm
 • Weight: 13,88 gr
 • 90.0% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E130001 1933A Berlin 108.000  
E130002 1933D Munich 28.000  
E130003 1933E Muldenhutten 12.000  
E130004 1933F Stuttgart 20.000  
E130005 1933G Karlsruhe 12.000  
E130006 1933J Hamburg 16.000  

5 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany
 • 1st Anniversary Nazi Rule March 21 - With legend "21 MARZ 1933"
 • Diameter: 29,00 mm
 • Weight: 13,88 gr
 • 90.0% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E130101 1934A Berlin 2.168.000  
E130102 1934D Munich 662.000  
E130103 1934E Muldenhutten 298.000  
E130104 1934F Stuttgart 401.000  
E130105 1934G Karlsruhe 244.000  
E130106 1934J Hamburg 327.000  

5 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany
 • 1st Anniversary Nazi Rule March 21 - Without legend
 • Diameter: 29,00 mm
 • Weight: 13,88 gr
 • 90.0% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E130201 1934A Berlin 14.526.000  
E130202 1934D Munich 6.303.000  
E130203 1934E Muldenhuntten 2.739.000  
E130204 1934F Stuttgart 4.844.000  
E130205 1934G Karlsruhe 2.304.000  
E130206 1934J Hamburg 4.294.000  
E130207 1935A Berlin 23.407.000  
E130208 1935D Munich 3.539.000  
E130209 1935E Muldenhuntten 2.476.000  
E130210 1935F Stuttgart 2.177.000  
E130211 1935G Karlsruhe 2.304.000  
E130212 1935J Hamburg 1.425.000  

5 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany
 • 175th Anniversary Birth of Schiller
 • Diameter: 29,00 mm
 • Weight: 13,88 gr
 • 90.0% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E130301 1934F Stuttgart 100.000  

5 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany
 • Hindenburg - Eagle
 • Diameter: 29,00 mm
 • Weight: 13,88 gr
 • 90.0% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E130401 1935A Berlin 19.325.000  
E130402 1935D Munich 6.596.000  
E130403 1935E Muldenhutten 3.260.000  
E130404 1935F Stuttgart 4.372.000  
E130405 1935G Karlsruhe 2.371.000  
E130406 1935J Hamburg 2.830.000  
E130407 1936A Berlin 30.611.000  
E130408 1936D Munich 7.032.000  
E130409 1936E Muldenhutten 3.320.000  
E130410 1936F Stuttgart 4.926.000  
E130411 1936G Karlsruhe 2.734.000  
E130412 1936J Hamburg 3.706.000  

5 Reichsmark

GERMANY 1933-45 - Thrid Reich
Obverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany Reverse thumbnail for 5 Reichsmark from the Germany
 • Hindenburg - Eagle above swastika
 • Diameter: 29,00 mm
 • Weight: 13,88 gr
 • 90.0% Silver
Cdb Year Mint Mintage Notes
E130501 1936A Berlin 8.430.000  
E130502 1936D Munich 1.872.000  
E130503 1936E Muldenhutten 870.000  
E130504 1936F Stuttgart 1.732.000  
E130505 1936G Karlsruhe 743.000  
E130506 1936J Hamburg 640.000  
E130507 1937A Berlin 6.662.000  
E130508 1937D Munich 2.173.000  
E130509 1937E Muldenhutten 1.490.000  
E130510 1937F Stuttgart 1.578.000  
E130511 1937G Karlsruhe 1.472.000  
E130512 1937J Hamburg 2.191.000  
E130513 1938A Berlin 6.789.000  
E130514 1938D Munich 1.304.000  
E130515 1938E Muldenhutten 425.000  
E130516 1938F Stuttgart 740.000  
E130517 1938G Karlsruhe 861.000  
E130518 1938J Hamburg 1.302.000  
E130519 1939A Berlin 3.428.000  
E130520 1939B Vienna 1.942.000  
E130521 1939D Munich 1.216.000  
E130522 1939E Muldenhutten 1.320.000  
E130523 1939F Stuttgart 1.060.000  
E130524 1939G Karlsruhe 567.000  
E130525 1939J Hamburg 1.710.000  coin data


© 2006-2022 CoinDatabase.com - links coin data base